Έχουμε πιστοποιήσεις που βεβαιώνουν την ποιότητα της δουλειάς μας

Screenshot_2023-05-11_172102-removebg-preview

Πιστοποίηση Great Place to Work για το επιτυχημένο περιβάλλον εργασίας και την κουλτούρα

Η πιστοποίηση Great Place to Work αντανακλά την καθημερινή προσπάθεια όλων μας να δημιουργούμε ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας και να διαμορφώνουμε την εταιρική μας κουλτούρα, επενδύοντας σε 6 στοιχεία: τις αξίες, το όραμα, τις πρακτικές, τους ανθρώπους μας, το φυσικό χώρο και την ιστορία – αφήγημά μας.

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, να διαφυλάττουμε τα δυνατά μας σημεία και όσα μας ξεχωρίζουν και να βελτιώνουμε τις περιοχές που χρειάζεται, ώστε να κατακτήσουμε ακόμα υψηλότερες κορυφές!

Πολιτική για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

Η GLOBALSAT δεσμεύεται για την διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού της κάτι το οποίο αποτελεί πρωταρχικό στόχο της. Αναγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο σημαντικό και πολύτιμο κεφάλαιό της, η Εταιρεία παρέχει όλα τα αναγκαία μέσα για την διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας πρακτικές και συστήματα προσαρμοσμένα στους κινδύνους που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Η επιτυχής εφαρμογή της πολιτικής μας είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα από την εργασία που επιτελούν ή τη θέση που κατέχουν στην οργανωτική δομή.

Σύστημα για την Περιβαλλοντική Πολιτική Πρότυπο ISO 14001:2015

Η Εταιρεία GLOBALSAT έχει ως αντικείμενο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας τις προϊοντικές λύσεις τεχνολογίας, την εμπορία, marketing & υποστήριξη μετά την πώληση προϊόντων & αξεσουάρ τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών. Η εταιρεία διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητές της συμμορφώνονται με τη σχετική  Περιβαλλοντική Νομοθεσία.

Η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας και του ΣΠΔ καθώς και η συμμόρφωση της με την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.

Σύστημα για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Πρότυπο ISO 27001:2013

Η Globalsat είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες – διανομείς προϊόντων τεχνολογίας, οικιακών μικροσυσκευών και αυτοματισμού γραφείου στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στη διανομή προϊόντων κινητής τηλεφωνίας και πληροφορικής, ειδών σπιτιού και μικροσυσκευών, εικόνας και ήχου, ειδών και εργαλείων κήπου, παιχνιδιών και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO/IEC 27001.

Για να επιτευχθεί η ασφάλεια των πληροφοριών, η Διοίκηση στηρίζει την πολιτική ασφάλειας των πληροφοριών με πολλούς τρόπους.

Σύστημα για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Πρότυπο ISO 37001:2017

Η διοίκηση της εταιρείας Globalsat αναγνωρίζει τους κινδύνους δωροδοκίας και διαθέτει όλουςτους απαιτούμενους πόρους για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 37001:2016.

Στο πλαίσιο του Συστήματος αυτού, τεκμηριώνονται και εφαρμόζονται διαδικασίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Προτύπου διασφαλίζοντας την αποτελεσματική Καταπολέμηση της Δωροδοκίας σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας Πρότυπο ISO 22301:2019

Η Globalsat έχει αναπτύξει και εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22301:2019. Στο πλαίσιο του Συστήματος αυτού, εφαρμόζεται συνεχής και συστηματική αναγνώριση κινδύνων και απειλών και αποτίμηση των επιπτώσεών τους έτσι ώστε να σχεδιάζεται και δοκιμάζεται εκ των προτέρων η αποτελεσματική αντίδραση και ανάκαμψη.

Τα Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας δοκιμάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω ασκήσεων ετοιμότητας για να διασφαλιστεί ότι θα ενεργοποιηθούν επιτυχώς σε έκτακτες καταστάσεις και ότι η Εταιρεία και οι εργαζόμενοι κατανοούν τον τρόπο εφαρμογής τους, τους ρόλους τους και τις υπευθυνότητές τους.

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας Πρότυπο ISO 9001:2015

Η Globalsat έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τις σχέσεις της με τους πελάτες.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω αναγνώριση της εταιρείας στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται και έχει την πλήρη υποστήριξη της Διοίκησης σε θέματα που σχετίζονται με πόρους και υποδομές για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωσή της.

Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία είναι κατανοητή από το προσωπικό και η εκπλήρωσή της αποτελεί καθημερινό στόχο για όλους.

Πιστοποιητικό Χρήσης Ενέργειας Αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές

Στη Globalsat λειτουργούμε με κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα και φροντίζουμε για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Στην προσπάθειά μας να συμβάλλουμε ενεργά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι ανάγκες μας για ηλεκτρική ενέργεια στις κτιριακές μας εγκαταστάσεις καλύπτονται πλήρως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα επίσημα πιστοποιητικά από τη WE ENERGY.

Το «Πράσινο σήμα» της WE ENERGY, του μοναδικού πάροχο 100% «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας, πιστοποιεί, με τη «σφραγίδα» του ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ), ότι η Globalsat κάνει χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των αερίων ρύπων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Περισσότερες πληροφορίες
για την Πολιτική Υγείας &

Ασφάλειας στην εργασία
μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες
για τo Σύστημα Περιβαλλοντικής
Πολιτικής
Πρότυπο ΙSO 14001:2015
μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες
για το Σύστημα
Πολιτικής
Ασφάλειας Πληροφοριών
Πρότυπο ΙSO 27001:2013
μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες
για το Σύστημα
Πολιτικής
Καταπολέμησης Δωροδοκίας
Πρότυπο ΙSO 37001:2017
μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες
για το Σύστημα Διαχείρισης
Επιχειρησιακής Συνέχειας

Πρότυπο ΙSO 22301:2019
μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες
για το Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας Πρότυπο
ΕΝ ΙSO 9001:2015

μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες
για τη WE ENERGY

μπορείτε να βρείτε εδώ.

NEWS & INSIGHTS

Greenvolt Next: Το περιβαλλοντικό επίτευγμα της εταιρείας, ένα χρόνο από την είσοδό της στην ελληνική αγορά

10/05/2024
Τον Μάρτιο 2023, η Ελλάδα αποτέλεσε επίσημα τον 4ο σταθμό της επέκτασης της Greenvolt, του Ομίλου που πρωτοπορεί στην Ευρώπη ...Read More

Η Globalsat αναδείχθηκε κορυφαίος Strategic Partner της TCL, στο πλαίσιο του Global Partners Conference 2024

09/05/2024
Η TCL, ένα από τα κορυφαία brand ηλεκτρονικών ειδών και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον σχεδιασμό και την παραγωγή τηλεοράσεων, συγκέντρωσε στην Κίνα, σχεδόν 500 business partners από τον κλάδο της τεχνολογίας αλλά και εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης από 47 διαφορετικές περιοχές και χώρες. ...Read More
To περίπτερο των 2 εταιρειών στην έκθεση Renewable Energytech.

Η Greenvolt Next και η Globalsat ξεχώρισαν με τη συμμετοχή τους στην Έκθεση Renewable EnergyTech

11/03/2024
Η Greenvolt Next και η Globalsat ξεχώρισαν, στην κορυφαία διοργάνωση για την πράσινη και έξυπνη ενέργεια, αναδεικνύοντας πρωτοποριακές λύσεις για την ενεργειακή μετάβαση των επιχειρήσεων. ...Read More